درباره انجمن

انجمن کارآفرینی و نوآوری ایران در سال‌های ابتدایی تشکیل دانشکده کارآفرینی در سال ۸۶، با هدف با انجام امور علمی و ترویجی در راستای توسعه فرهنگ کارآفرینی و نوآوری در کشور و با مشارکت اعضای هیأت علمی و متخصصان کارآفرینی فعالیت می‌کرد که پس از یک توقف چندساله، در دی ۱۳۹۸ فعالیت آن دوباره از سر گرفته شد.
اولین جلسه هماهنگی این انجمن، سه‌شنبه ۲۴ دی با حضور هیأت مدیره آن، در دانشکده کارآفرینی برگزار شد. در این جلسه مقرر شد، مجمع عمومی انجمن در تاریخ ۲۸ بهمن در خصوص برگزاری مجمع فوق‌العاده تشکیل و دبیرخانه دائمی این انجمن در دانشکده کارآفرینی مستقر شود.