نشست هم اندیشی تدوین تاریخ شفاهی کارآفرینی برگزار می شود.

انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری برگزار می کند: 

نشست هم اندیشی تدوین تاریخ شفاهی کارآفرینی

– سخنرانان: دکتر یدالهی- دکتر رضوی- دکتر خاوندکار- خانم نیک نفس

– پانل گفتگو با شرکت کنندگان

– برگزاری حضوری و مجازیزمان برگزاری: شنبه:١٤٠٠/١١/٠٩ ساعت:  ۱۷ الی ۱۹

لینک ثبت نام حضوری: https://evnd.co/lfEKf

لینک ورود مجازی (با عنوان مهمان):vroom.ut.ac.ir/karafarini8

دیدگاهتان را بنویسید