کارگروه علمی

دکتر جلیل خاوندکار

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

مدیر کارگروه علمی

کمیته توسعه دانش و نظریه پردازی

کمیته آموزش و پژوهش