کارگروه فناوری

دکتر علی رضائیان

رییس دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

مدیر کارگروه فناوری

کمیته شرکت های دانش بنیان، فناور، نوپا