کارگروه کارآفرینی

دکتر سید مصطفی رضوی

عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مدیر کارگروه کارآفرینی

کمیته توسعه فضای کسب و کار

کمیته کارآفرینی اجتماعی

کمیته توسعه پایدار