کمیته آموزش و پژوهش

اعضا

دکتر فاطمه عباسی

دیبر کمیته

دکتر

عضو کمیته

دکتر

عضو کمیته

دکتر

عضو کمیته

شرح وظایف

 تشکیل کلاسها و تعریف طرح های تحقیقاتی در حوزه کارآفرینی، فناوری، نوآوری، توسعه آموزش‌های کارآفرینی، تشکیل گروه های پژوهشی و همکاری با دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی