آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی (سالیانه) انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری ایران نوبت دوم (شماره 3)

بدینوسیله از کلیه اعضاء پیوسته انجمن دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی (سالیانه ) انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری ایران که در روز سه شنبه، 1402/03/30، به نشانی تهران کارگر شمالی، خیابان شانزدهم یا فرشی مقدم دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، تشکیل می شود حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

  1. تعیین میزان حق عضویت
  2. انتخاب اعضاء هیات مدیره و بازرسان
  3. بررسی و تصویب ترازنامه و صورت های مالی

همچنین داوطلبان تصدی سمت های مذکور می بایست قبل از برگزاری مجمع مذکور، «فرم کاندیداتوری عضویت در هیات مدیره یا بازرس انجمن علمی» را تکمیل و در روز سه شنبه 1402/03/30، از ساعت 14:00 تا 16:00، تحویل دبیرخانه انجمن نمایند.

                                   هیات مدیره انجمن علمی کارآفرینی ونوآوری ایران

دسترسی به فرم های مورد نیاز (منبع: راهنمای جامع برگزاری مجمع عمومی عادی)

دیدگاهتان را بنویسید