آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری ایران (شماره 1)

بدینوسیله از کلیه ی اعضای انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری ایران به شماره ثبت 23943 دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول که راس ساعت 16:00 در روز چهارشنبه 1402/02/13 در محل دانشکده کارآفرینی تشکیل می گردد، شرکت فرمایند.

لیست اعضای انجمن علمی کارآفرینی ونوآوری ایران که شرایط شرکت در جلسه را دارند در پیوست می باشد.

دستور جلسه:

  • انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس
  • بررسی وتصویب ترازنامه و صورت های مالی
  • تعیین میزان حق عضویت

همچنین داوطلبان تصدی سمت های مذکور می بایست قبل از برگزاری مجمع مذکور، فرم نامزدی هیات مدیره یا بازرسی را تکمیل و تحویل دبیرخانه انجمن نمایند.

                                         هیات مدیره انجمن علمی کارآفرینی ونوآوری ایران

دیدگاهتان را بنویسید